Jednou z najdôležitejších priorít firmy SZT – stoje je realizácia vlastných  výskumných aktivít , nakoľko si uvedomujeme potrebu neustálych inovácií a zlepšovania. Výskum  a vývoj smeruje do oblastí vývoja nových depozičných zariadení , depozičných metód a tvorby nanočastíc.  Pri vývoji úzko spolupracuje s univerzitami a poprednými slovenskými výskumnými inštitúciami , medzi ktoré patria - Univerzita Komenského v Bratislave , Slovenská Akadémia Vied  Bratislava, Žilinská Univerzita a ďalšie.

Výskum a vývoj zabezpečujú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami s pokročilými analytickými metódami, pre skúmanie fyzikálnych vlastností . Spoločnosť SZT – stroje disponuje výskumnou infraštruktúrou obsahujúcou rôzne meracie , diagnostické ,testovacie a analytické prístroje a zariadenia . Oddelenie výskumu a vývoja má kľúčovú úlohu, vzhľadom na dlhodobé skúsenosti, personálne kapacity a prístrojové vybavenie pre inovatívny rast firmy.