Jednou z najdôležitejších priorít firmy SZT-Stroje, s.r.o. je realizácia vlastných  výskumných aktivít , nakoľko si uvedomujeme potrebu neustálych inovácií a zlepšovania. Výskum  a vývoj smeruje do oblastí vývoja nových depozičných zariadení , depozičných metód a tvorby nanočastíc.  Pri vývoji úzko spolupracuje s univerzitami a poprednými slovenskými výskumnými inštitúciami , medzi ktoré patria - Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline a ďalšie.

Výskum a vývoj zabezpečujú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami s pokročilými analytickými metódami, pre skúmanie fyzikálnych vlastností. Spoločnosť SZT-Stroje, s.r.o. disponuje výskumnou infraštruktúrou obsahujúcou rôzne meracie, diagnostické ,testovacie a analytické prístroje a zariadenia. Oddelenie výskumu a vývoja má kľúčovú úlohu, vzhľadom na dlhodobé skúsenosti, personálne kapacity a prístrojové vybavenie pre inovatívny rast firmy.